Ar būtina tapti nariu, norint pasinaudoti kredito unijos paslaugomis?

Nariu nereikia tapti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigoms ir institucijoms, Lietuvos Respublikoje įregistruotoms asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, profesinių sąjungų organizacijoms, labdaros ir paramos fondams, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondams, taip pat unijos narių nepilnamečiams vaikams (įvaikiams), jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra unijos narys. Šie fiziniai ir juridiniai asmenys gali naudotis taupymo ir pinigų pervedimo (atsiskaitymo) paslaugomis netapę kredito unijos nariais.

Kas gali tapti Ignalinos kredito unijos nariu?

Unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose: Utenos, Zarasų ir Švenčionių rajono savivaldybėse.

Unijos asocijuotais nariais gali būti šie Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Lietuvos Respublikos Ignalinos  rajono savivaldybės teritorijoje ir su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

  • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės
  • unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Šie juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Kaip tapti kredito unijos nariu?

– Ignalinos kredito unijos valdybai pateikti prašymą;

– įrodyti, kad atitinkate narystės kriterijų;

– įnešti 30 eurų  pajinį įnašą.