Suteiktų paskolų suma

Suteiktų paskolų suma

50 000 000 €

Uniją vienija

Uniją vienija

6 500 narių

Kaip mums sekasi?

Finansinės ataskaitos
Kaip mums sekasi?

Privatumo politika


Ignalinos kredito unija, juridinio asmens kodas: 110088042, registruotos buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina (toliau – Kredito unija), gerbia kiekvieno savo nario/kliento (toliau – klientas) privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi Kredito unija tvarkys Kredito unijai pateiktus asmens duomenis.

Šiame dokumente apžvelgiame, kaip tvarkome klientų asmens duomenis, ir nurodome klientų teises pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Kokie tiksliai duomenys tvarkomi ir kaip jie naudojami, iš esmės priklauso nuo konkrečių užsakytų paslaugų ir sudarytų sutarčių.

Sudaręs su Kredito unija sutartį ar perimdamas sutartinius įsipareigojimus, prisijungdamas ir naudodamasis jos interneto svetainės paslaugomis, klientas patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip Jungtinė centrinė kredito unija ir KREDA grupei priklausančios kredito unijos (toliau – Kredito unija arba Mes), kurių pilną sąrašą galite rasti interneto svetainėje adresu: https://www.kreda.lt/kontaktai/ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis.

Ši Politika yra skirta informuoti asmenis, kurie yra arba ketina tapti Kredito unijos klientais, lankosi Kredito unijos interneto svetainėje ir patalpose, ketina įsidarbinti Kredito unijoje, apie Jų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymas gali pasireikšti bendraujant su Kredito unijos darbuotojais asmeniškai, elektroninėmis ryšio priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant mūsų interneto banką, mobiliąsias programėles, interneto svetainę) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Be šios Privatumo politikos, Jūsų asmens duomenų tvarkymą Unijoje, paaiškina šie pranešimai:

 • Slapukais surinktų asmens duomenų tvarkymą paaiškina Slapukų politika, adresu https://www.kreda.lt/slapuku-politika/.
 • Pranešimas potencialiems darbuotojams dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę forma;
 • Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo stojant į Uniją;
 • Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo asmeniui teikiant paraišką kreditui gauti, laiduojant;
 • Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo asmeniui įkeičiant turtą Unijos naudai;
 • Akcininko / vadovo sutikimas tvarkyti asmens duomenis.
 • Kredito unija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, priežiūros institucijos ir kitų kompetentingų institucijų nurodymais / rekomendacijomis.

Naudodamasis Kredito unijos paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėse, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika bei kitais aktualiais asmens duomenų tvarkymo pranešimais bei supranta jų nuostatas.

·                        ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

TIKSLAI, SUSIJĘ SU FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMU

Finansinių paslaugų teikimas ir kita veikla

Siekdami teikti finansines paslaugas ir vykdyti kitą veiklą taip, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos ir Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymuose, tvarkome šiuos šių asmenų duomenis:

 • Kredito unijų narių (pajininkų): vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, lytis, pilietybė, telefono numeris, profesija, mokymosi įstaiga, narystės kredito unijoje statusas;
 • Įkaito davėjų: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, įkeisto turto vertė, įkeisto turto rūšis;
 • Fizinių asmenų, turinčių sąskaitą kredito unijoje ir asmenų, pateikiančių mokėjimo nurodymus: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), šeimyninė padėtis, telefono numeris, sąskaitos numeris, sąskaitos likutis ir operacijos duomenys;
 • Asmenų mokančių už komunalines paslaugas: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), atsiskaitymų knygelės numeris, skaitiklių parodymai, mokestis už kitas paslaugas, sumokėtos sumos;
 • Mokėjimo kortelių turėtojų: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), mokėjimų kortelės numeris, tipas, galiojimo data, slaptažodis, statusas, sąskaitos likutis, kredito limitas, sutarties numeris, data, mėnesio pajamos;
 • Indėlininkų: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, el. pašto adresas, atstovo vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), asmens dokumento duomenys;
 • Asmenų, besinaudojančių internetinės bankininkystės paslaugomis: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, internetinės bankininkystės naudotojo kodas, slaptažodžių kortelės duomenys, sutarties numeris ir sudarymo data, vienos operacijos limitas, dienos operacijų limitas;
 • Finansinių įsipareigojimų kredito unijai turinčių asmenų bei jų sutuoktinių (sugyventinių): vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), šeimyninė padėtis, telefono numeris, duomenys apie pajamas, kredito tipas, tikslas, suma, valiuta, sutarties numeris ir data, grąžinimo grafikas, kredito gavėjo rizikos grupė, su sutartimi susiję atidėjimai, duomenys apie kredito užtikrinimo priemones, mokymosi įstaiga.
 • Juridinio asmens atstovų: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, atstovavimo faktą patvirtinantys duomenys.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 b p.), tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.), tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų teikti finansines paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo tinkamo įsipareigojimų įvykdymo, įsiskolinimų padengimo, sąskaitos uždarymo dienos.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gali būti gaunami iš Jūsų, kai Jūs pildote paraiškas, pasirašote sutartis, naudojatės Kredito unijos teikiamomis paslaugomis. Jūsų asmens duomenys taip pat netiesiogiai galime gauti iš Jus atstovaujančio asmens, Jūsų sutuoktinio (-ės), ar iš kitų išorinių asmens duomenų šaltinių, tokių kaip viešųjų registrų, duomenų bazių ir informacinių sistemų, kiek tai būtina šiam tikslui vykdyti.

Duomenų gavėjai: Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami kitiems bankams, kredito unijoms ir kredito įstaigoms bei finansų įmonėms, kurios verčiasi kreditine ir/arba finansine veikla, Valstybinei mokesčių inspekcijai, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančiam UAB "Creditinfo Lietuva", įmonėms, kurioms teikiamos įmokų surinkimo paslaugos, kitiems asmenims, jei pagal įstatymus Kredito unija privalo jiems teikti asmens duomenis.

Kreditų teikimas - asmenų mokumo vertinimas, įsiskolinimo valdymas, duomenų teikimas į jungtines skolininkų rinkmenas ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims

Siekdami teikti kredito teikimo procese įvertinti asmenų mokumą, valdyti įsiskolinimus, teikti duomenis į jungtines skolininkų rinkmenas ir kitiems teisėta pagrindą turintiems tretiesiems asmenims, tvarkome šiuos kredito gavėjų ir skolininkų asmens duomenis: vardas, pavardė, amžius, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, el. pašto adresas, gimimo vieta, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, šeimyninė padėtis, telefono numeris, asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, sutuoktinio ir išlaikytinių asmenų duomenys, duomenys apie kredito užtikrinimo priemones, finansiniai šeimos įsipareigojimai, šeimos pajamos ir išlaidos, draudimas, informacija apie kliento veiklą, pajamų šaltinius, kredito sutarties duomenys, įsiskolinimo dydis, skolos susidarymo data, mokėjimo ir apmokėjimo datos, skolos mokėjimo suma (jei skola grąžinama pagal grafiką).

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 b p.), tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.), tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų teikti kreditą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo visiško įsiskolinimo padengimo dienos. Jei sandoris nebuvo sudarytas, asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo jų gavimo dienos. Jei sandorį sudaryta atsisakyti dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo, asmens duomenys saugomi 8 metus.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gali būti gaunami iš Jūsų kredito teikimo procese, Jus atstovaujančio asmens, Jūsų sutuoktinio (-ės), ar iš kitų išorinių asmens duomenų šaltinių.

Duomenų gavėjai: Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami paskolų rizikos duomenų bazę administruojančiam Lietuvos bankui, UAB "Creditinfo Lietuva", ar Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, antstoliams, notarams, advokatams).

Asmenų veiksnumo patikra

Siekdami tikrinti asmenų veiksnumą, išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ar siekiant apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus, tvarkome šiuos šių asmenų duomenis:

 • Asmenų, kurie kreipėsi dėl vartojimo kredito suteikimo: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (kai nėra žinomas asmens kodas), įregistravimo neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų registre data ir laikas, sritis (-ys), kurioje (-iose) asmuo teismo tvarka pripažintas neveiksniu arba asmens civilinis veiksnumas apribotas;
 • Asmenų, kurie naudojasi pagalba sudarydami vartojimo kredito sutartis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, objekto įregistravimo registre data ir laikas, pagalbą priimant sprendimus teikiantis asmuo (asmens kodas ar gimimo data, vardas, pavardė), sritis (-ys), kurioje (-iose) teikiama pagalba, pagalbos priimant sprendimus sutarties patvirtinimo data, notarinio registro numeris ir sutartį patvirtinęs asmuo (vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas, adresas).

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 b p.) ir tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: Jei sandoris yra sudaromas, veiksnumą patvirtinantys duomenys saugomi 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su duomenų subjektu pabaigos. Jei sandoris nėra sudaromas dėl asmens neveiksnumo šioje srityje, iš registro gauti duomenys saugomi 12 mėnesių nuo atsisakymo suteikti paslaugą.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gali būti gaunami iš Jūsų, Jūsų atstovo, kai Jūs kreipiatės į Kredito uniją siekdami gauti kreditą ir/arba iš Valstybės įmonės Registrų centro administruojamo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo, ar iš kitų išorinių asmens duomenų šaltinių, nustačius tam poreikį.

Duomenų gavėjai: Asmens duomenys gali būti pateikiami KREDA grupės kredito unijoms.

Nuotolinis klientų identifikavimas

Jeigu Kredito unija vykdo nuotolinį klientų identifikavimą, siekdami identifikuoti asmenų tapatybę, tvarkome šiuos esamų ar potencialių klientų, jų atstovų ar naudos gavėjų duomenis: vardas, pavardė, asmens atvaizdas, asmens dokumento atvaizdai, IP adresas, dokumento šalis, pilietybė, gimimo data, asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris, dokumento numeris, dokumento tipas, dokumento galiojimo laikas. Tvarkomi specialiųjų kategorijų asmens duomenys: priklausymas politinėms partijoms ir organizacijoms.

Teisinis pagrindas: duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo konkrečiu tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.) ir tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.). Specialiųjų kategorijų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis subjekto aiškiu sutikimu, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gali būti gaunami iš Jūsų, Jūsų atstovo identifikacijos proceso metu, Viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro ar kitų išorinių asmens duomenų šaltinių, kiek tai susiję su nuotoliniu klientų identifikavimu.

Duomenų gavėjai: Jūsų asmens duomenys nuotolinės identifikacijos metu gali būti pateikiami asmens tapatybės identifikacijos paslaugų teikėjui, informacinių technologijų paslaugų teikėjui, kiek tai būtina šiam tikslui.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų, principo "Pažink savo klientą" įgyvendinimas

Siekdami užtikrinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas ir įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ , tvarkome šiuos fizinių asmenų, kurie naudojasi teikiamomis finansinėmis paslaugomis asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), šeimyninė padėtis, telefono numeris, sąskaitos numeris, operacijų sąskaitose duomenys, informacija apie kliento veiklą, informacija apie pajamų šaltinius, finansines operacijas, lėšų judėjimą, sąskaitas kituose bankuose.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 b p.) ir tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su duomenų subjektu pabaigos.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gali būti gaunami iš Jūsų, Jūsų atstovo, sutuoktinio (-ės), ar iš kitų išorinių asmens duomenų šaltinių, tokių kaip Valstybės įmonės Registrų centro administruojamų duomenų bazių ir registrų, UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkomos duomenų bazės, UAB „Ondato“ tvarkomos duomenų bazės, „Dow Jones Watchlist“ politiškai pažeidžiamų ir finansinių sankcijų duomenų bazės, viešojo ieškomų asmenų registro ir iš viešai prieinamų visuomenės informavimo bei žiniasklaidos priemonių.

Duomenų gavėjai: Jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami centrinei kredito unijai, Lietuvos bankui, Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, antstoliams, notarams, advokatams), kiek tai būtina atsižvelgiant į šio tikslo įgyvendinimo metu nustatytas aplinkybes.

Paskolų palūkanų kompensavimas

Siekdami kompensuoti paskolų palūkanas, tvarkome šiuos paskolų gavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, pažyma apie sumokėtas palūkanas.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 b p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su duomenų subjektu pabaigos.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gaunami iš tarp Kredito unijos ir Jūsų sudarytų sutarčių.

Duomenų gavėjai: UAB „Invega“.

Finansinių operacijų vykdymas

Siekdami vykdyti finansines operacijas ir užtikrinti, be kita ko, grynųjų pinigų įnešimo paslaugos teikimą, tvarkome šiuos fizinių asmenų, kurie naudojasi finansinėmis paslaugomis, ir/ar įneša grynuosius pinigus, asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), šeimyninė padėtis, telefono numeris, sąskaitos numeris, operacijų sąskaitose duomenys, įnešama suma, kita kasos pajamų orderyje privaloma pateikti informacija.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 b p.) ir tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų nuo sandorių ar dalykinių santykių su duomenų subjektų pabaigos ar įsiskolinimo padengimo dienos. Jei sandoris nebuvo sudarytas, asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 3 metus nuo jų gavimo dienos. Jei sudaryti sandorį atsisakyta dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo, asmens duomenys saugomi 8 metus.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gaunami iš tarp Kredito unijos ir Jūsų sudarytų sutarčių, Kredito unijoje atidarytos sąskaitos duomenų, Jūsų pateikiamų ir/ar Kredito unijos prašomų dokumentų.

Duomenų gavėjai: Jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, antstoliams, notarams, advokatams).

Indėlio sutarties sudarymas

Siekdami sudaryti indėlių sutartis Jums ar Jūsų vaikams, tvarkome šiuos asmenų duomenis:

 • Kredito unijos narių: vardas, pavardė, telefono numeris, asmens kodas, asmens dokumento duomenys;
 • Kredito unijos narių vaikų: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, telefono tipas, el. pašto adresas.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 b p.) ir tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gauname iš Jūsų sutarties sudarymo proceso metu.

Asmens duomenų gavėjai: Valstybinė mokesčių inspekcija.

Lietuvos banko priežiūra

Siekdami užtikrinti teisės nuostatų, reguliuojančių Kredito unijos, kaip finansų įstaigos, atskaitomybę Lietuvos bankui, tvarkome ir, esant reikalui, teikiame Lietuvos bankui visus surinktus ir turimus indėlininkų bei finansinių paslaugų klientų asmens duomenis pagal Lietuvos banko paklausimą.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gali būti gaunami iš Jūsų, Jūsų atstovo, sutuoktinio (-ės) ar kitų išorinių asmens duomenų šaltinių, kiek tai būtina įvykdyti Lietuvos banko nurodymus.

Duomenų gavėjai: Lietuvos bankas.

Priežiūra ir vindikacija, sindikuotos paskolos ir KREDA grupės rizikų valdymas

Siekdami teikti sindikuotas paskolas, tvarkome šiuos klientų ir jų atstovų asmens duomenys: atstovų vardas, pavardė, amžius, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, el. pašto adresas, gimimo vieta, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, klientui nuosavybės teise priklausantis turtas, duomenys apie kredito užtikrinimo priemones, draudimas, informacija apie kliento veiklą, pajamų šaltinius, kredito sutarties duomenys, įsiskolinimo dydis, skolos susidarymo data, mokėjimo ir apmokėjimo datos, skolos mokėjimo suma (jei skola grąžinama pagal grafiką

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų vystyti ir palaikyti verslą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gaunami iš tarp Kredito unijos ir Jūsų sudaromų sutarčių, sutarčių vykdymo metu surinktos informacijos.

Duomenų gavėjai: Jungtinė centrinė kredito unija.

TIKSLAI, SUSIJĘ SU VIDAUS ADMINISTRAVIMU

Darbuotojų paieška ir atranka

Siekdami vykdyti darbuotojų paiešką į laisvas Kredito unijos darbo pozicijas ir atlikti kandidatų atranką, tvarkome šiuos potencialių darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, asmeninio el. pašto adresas, gyvenimo aprašymas bei jame pateikta informacija, duomenys apie kvalifikaciją bei kiti įdarbinimui reikalingi duomenys, ar vadovo anketoje pateikiami asmens duomenys.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 b p.) ir duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo konkrečiu tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: jei yra gautas potencialaus darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, potencialių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi 1 metus. Jeigu sutikimas negautas, potencialių darbuotojų asmens duomenys yra ištrinami pasibaigus atrankai.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gaunami iš Jūsų, kai Jūs siekiate įsidarbinti Kredito unijoje ir pateikiate savo gyvenimo aprašymą bei kitą informaciją, susijusią su įsidarbinimu.

Duomenų gavėjai: Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami darbuotojų paieškos ir atrankos procesą vykdantiems asmenims, sudariusiems su Kredito unija duomenų tvarkymo sutartis.

Įsiskolinimų administravimas

Siekdami valdyti įsiskolinimus Kredito unijai, tvarkome šiuos skolininkų (t. y. asmenų, sutartyje sutartu laiku negražinusių įsipareigojimų) asmens duomenis:

 • Duomenys apie Jus: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (faktinė ir deklaruotoji), telefono numeris, el. pašto adresas, tapatybės dokumento duomenys ir/arba kvalifikuoto elektroninio parašo duomenys;
 • Duomenys apie šeimyninę padėtį: šeimyninė padėtis, susituokusių asmenų turto teisinis rėžimas, nepilnamečių ir išlaikomų asmenų skaičius;
 • Duomenys apie darbovietę: darbovietė, darbovietės duomenys, užimamos pareigos, mėnesinis darbo užmokestis, buvusios darbovietės per paskutinius 12 mėnesių, darbo užmokestį pagrindžiantys dokumentai ir pažymos;
 • Duomenys apie gaunamas pajamas: vykdoma ūkinė ar individuali veikla, gaunamų pajamų suma, gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo duomenys, valstybinio socialinio draudimo išmokų suma, pajamas pagrindžiantys dokumentai ir pažymos;
 • Duomenys apie finansinius įsipareigojimus: finansinių įsipareigojimai, jų suma, rūšys, pradelsti ir nepadengti įsiskolinimai, įsipareigojimus pagrindžiantys dokumentai ir pažymos, sutarties numeris ir data, sutarčių suma, paskolos tikslas ir suma, įsipareigojimo grąžinimo data, grąžinimo grafikas, unikalus vartotojo kodas, suteiktas kreditingumo reitingas, pradelstų dienų skaičius;
 • Duomenys apie kredito istoriją: Jūsų kreditorių pavadinimas, kodas,  finansinių įsipareigojimų suma, skolos atsiradimo ir padengimo datos;
 • Duomenys apie turtą: turimas turtas;
 • Informacija, kad asmuo yra įrašytas į sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų užtikrinti sutarčių laikymąsi ir kreditorinių reikalavimų išieškojimą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo arba pažymos apie negalėjimą įvykdyti įsipareigojimus gavimo.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gali būti gaunami iš Jūsų, Jūsų atstovo, sutuoktinio (-ės) Kredito unijai pateiktos informacijos ar kitų išorinių asmens duomenų šaltinių, kiek tai susiję su įsiskolinimų administravimu.

Duomenų gavėjai: Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami centrinei kredito unijai, Lietuvos bankui, administruojančiam Paskolų rizikos duomenų bazę, Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, antstoliams, notarams, advokatams), prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (pavyzdžiui, garantams, įkaito davėjams ar laiduotojams), skolų išieškojimo įmonėms, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkantiems paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“).

Užklausų ir paraiškų administravimas

Siekdami valdyti Kredito unijai pateiktas užklausas, paraiškas bei kitos formos dokumentus, teikti atsakymus į juos, tvarkome šiuos užklausas, paraiškas ir kitus dokumentus pateikusių asmenų duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenvietė, užklausoje esantys duomenys.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų palaikyti ir vystyti verslą bei užtikrinti sklandžią komunikaciją, atsakyti į pateiktas užklausas, paraiškas (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 1 metus po atsakymo pateikimo.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gaunami iš Jūsų pateiktų užklausų, paraiškų ar kitų dokumentų.

Duomenų gavėjai: Asmens duomenys gali būti pateikiami KREDA grupės kredito unijoms.

KREDA grupės verslo administravimas, koordinavimas ir verslo santykių su partneriais palaikymas bei vystymas

Siekdami užtikrinti KREDA grupės verslo administravimą ir koordinavimą, tvarkome klientų, partnerių asmens duomenis, kurie buvo surinkti dalykinių santykių metu. Taip pat, siekdami užtikrinti tinkamą komunikaciją su Kredito unijos verslo partneriais ir ją vystyti, tvarkome šiuos verslo partnerių ir/arba atstovų asmens duomenis: vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų palaikyti verslą ir vystyti santykius su kitais verslo subjektais (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po sutartinių santykiu su klientu pabaigos.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gaunami iš Jūsų dalykinių santykių metu.

Auditai

Siekdami atliktį išorinį (t. y. pasitelkdami paslaugas iš kitų audituotojų)  arba vidinį auditą ir užtikrinti Kredito unijos veikimo atitiktį teisės aktams, tvarkome klientų, partnerių atstovų, potencialių klientų, potencialių darbuotojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys, kurie buvo surinkti dalykinių santykių metu.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų atlikti auditą (BDAR 6 str. 1 d. f p.) ir užtikrinti Kredito unijos veikimo atitiktį teisės aktams (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas:  duomenys saugomi įstatymų nustatytą laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų.

Duomenų šaltiniai: Jūsų asmens duomenys šiam tikslui vykdyti gaunami iš Jūsų dalykinių santykių metu.

Duomenų gavėjai: Jūsų asmens duomenys gali būti pateikiami auditą vykdantiems išorės ar vidaus asmenims.

Virtualių susitikimų organizavimas

TIKSLAI, SUSIJĘ SU RINKODARA IR ŽINOMUMO DIDINIMU

Konkursų organizavimas

Siekdami organizuoti ir vykdyti konkursus, tvarkome šiuos konkursuose dalyvaujančių asmenų duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Teisinis pagrindas: duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo konkrečiu tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 12 mėnesių po konkurso pabaigos.

Duomenų šaltiniai: Asmens duomenys gaunami Jums dalyvaujant Kredito unijos organizuojamuose konkursuose.

Duomenų gavėjai: Jeigu konkursai vykdomi bendradarbiaujant trečiąją šalimi, asmens duomenys gali būti teikiami siekiant įgyvendinti konkurso sąlygas, neviršijant tarp Kredito unijos ir trečiosios šalies sudarytos asmens duomenų tvarkymo sutartyje numatytų ribų.

Tiesioginės rinkodaros pasiūlymų teikimas

Siekdami skatinti Kredito unijos žinomumą ir teikti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus elektroninių ryšių priemonėmis, tvarkome šiuos klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, socialinių tinklų asmeninės paskyros pavadinimas.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų skatinti Kredito unijos žinomumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.) ir duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo konkrečiu tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys tvarkomi nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo ne ilgiau nei 2 metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą. Esant teisėtam interesui, asmens duomenys tvarkomi iki sudarytos sutarties su Jumis pabaigos ar iki Jūsų išreikšto prieštaravimo.

Duomenų šaltiniai: Asmens duomenys gaunami Jums pateikiant sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

KITI TIKSLAI

Galutinių naudos gavėjų informacijos teikimas

Siekdami įgyvendinti teisės aktų nuostatas ir teikti duomenis apie Kredito unijos galutinius naudos gavėjus, tvarkome šiuos asmenų, esančių Kredito unijos galutiniais naudos gavėjais, asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamoji vieta, turimos nuosavybės teisės ir jų apimtis (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teisės (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais).

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Kredito unijai taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d c p.) (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 str. 1 d.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 8 metus nuo informacijos apie galutinius naudos gavėjus išbraukimo iš Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JANGIS) dienos.

Duomenų šaltiniai: Šiam tikslui vykdyti asmens duomenys gali būti gaunami iš Jūsų pateiktų dokumentų, išrašų, ar iš išorinių asmens duomenų šaltinių, tokių kaip Valstybės įmonės Registrų centro administruojamų registrų.

Duomenų gavėjai: Valstybės įmonė Registrų centras.

Asmenų ir turto apsauga (vaizdo stebėjimas)

Siekdami užtikrinti asmenų ir turto apsaugą, tvarkome šiuos darbuotojų, klientų bei visų kitų asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką asmens duomenis: vaizdo įrašas, įrašo užfiksavimo laikas ir data.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų užtikrinti turto ir asmenų apsaugą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Asmens duomenų saugojimo terminas: duomenys saugomi 60 dienų nuo jų užfiksavimo momento.

Duomenų šaltiniai: Asmens duomenys gaunami iš vaizdo stebėjimo metu užfiksuotos medžiagos.

Duomenų gavėjai: Asmens duomenys gali būti pateikiami Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms.

IŠORINIAI ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Kredito unija įgyvendindama Privatumo politikoje numatytus tikslus, neviršydama konkretiems tikslams būtino duomenų kiekio, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų, Jūsų atstovo, sutuoktinio (-ės) ir/arba netiesiogiai iš išorinių asmens duomenų šaltinių, tokių kaip:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (SODRA);
 • Valstybės įmonės Registrų centro administruojamos duomenų bazės ir registrai, ir analogiškos užsienio valstybėse naudojamos duomenų bazės;
 • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba;
 • VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“;
 • VĮ „Regitra“;
 • Duomenų valdytojai, tvarkantys jungtines skolininkų duomenų rinkmenas;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkomos duomenų bazės;
 • UAB „Ondato“ tvarkomos duomenų bazės;
 • „Dow Jones Watchlist“ politiškai pažeidžiamų asmenų ir finansinių sankcijų duomenų bazės;
 • Viešasis negaliojančių asmens dokumentų registras;
 • Viešasis ieškomų asmenų registras;
 • Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašas;
 • Teismai ir teisėsaugos institucijos;
 • Kiti asmenys, vykdantys teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, notarai, advokatai, antstoliai, bankroto administratoriai); draudimo įmonės, draudimo brokerių įmonės; kredito tarpininkai;
 • Kiti fiziniai asmenys (jų atstovai), kai jie pateikia artimos giminystės ar svainystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų ir pan. duomenis;
 • Kiti fiziniai asmenys (jų atstovai), kai jie pateikia duomenis apie artimus šeimos narius ar artimus pagalbininkus, kurie eina arba ėjo (ne anksčiau nei prieš vienerius metus) svarbias viešas pareigas;
 • Juridiniai asmenys, jeigu Jūs esate juridinio asmens vadovas / atstovas, darbuotojas, įgaliotas asmuo, tikrasis naudos gavėjas ir pan.;
 • Dokumentai, pateikti ir skirti Kredito unijai vykdant sutartį ar teisės aktų reikalavimus, kuriuose gali būti asmens duomenys (pavyzdžiui, turto vertinimo pažymos, registrų išrašai ir pan.);
 • Kredito unijos partneriai ar kiti juridiniai asmenys, kurie turėdami jūsų sutikimą, perduoda mums Jūsų asmens duomenis;
 • Duomenys, gaunami viešai prieinamose visuomenės informavimo ir žiniasklaidos priemonėse.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJŲ INFORMACIJA

Kredito unija turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais. Asmens duomenis trečiosioms šalims Kredito unija perduoda duomenų tvarkymo ar teikimo sutarties arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti perduodami šioms trečiosioms šalims:

 • Jungtinei centrinei kredito unijai;
 • Lietuvos bankui, administruojančiam Paskolų rizikos duomenų bazę;
 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems teisės aktų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, priežiūros institucijoms, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administratoriui, antstoliams, notarams, advokatams);
 • Kreda grupės kredito unijoms;
 • Kitoms finansų įstaigoms;
 • Draudimo įmonėms, draudimo brokerių įmonėms;
 • Auditoriams, teisininkams, finansų konsultantams;
 • Valstybiniams registrams (pavyzdžiui, VĮ Registrų centrui, VĮ „Regitra“);
 • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones pateikusiems asmenims (pavyzdžiui, garantams, įkaito davėjams ar laiduotojams);
 • Teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms, bankroto administratoriams;
 • Skolų išieškojimo įmonėms;
 • Jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkantiems paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, UAB „Creditinfo Lietuva“, Scorify, UAB );
 • Kitiems asmenims, kurie teikia Kredito unijai paslaugas arba yra susiję su Kredito unijos teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, asmens tapatybės identifikacijos paslaugų tiekėjai, audito paslaugų teikėjai, pašto paslaugų teikėjai, archyvavimo paslaugų teikėjai, kredito tarpininkai ir pan.).

Mes taip pat galime pateikti Jūsų duomenis siekdami apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos).

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galime teikti ir kitiems asmenims. Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Kredito unijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Kredito unijai teikiant tam tikras paslaugas Kredito unija gali veikti kaip Kredito unijos klientų ar Kredito unijų grupės įmonių asmens duomenų tvarkytojas. Tokiu atveju duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus, apimtį, duomenų tvarkymo trukmę, duomenų kategorijas nustato duomenų valdytojai.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES/ EEE RIBŲ

Jūsų duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, su duomenų tvarkytojais pasirašius Europos Sąjungos bei nacionalinės teisės aktų reikalavimus atitinkančias sutartis.

Duomenys gali būti perduoti už Europos Sąjungos ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui ir vykdymui, tinkamam paslaugų suteikimui Bendrovės klientams. Tokiu atveju, Bendrovė imasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų perdavimas už ES/ EEE ribų būtų tinkamai vykdomas, užtikrinamas pakankamas techninių ir organizacinių priemonių naudojimas ir duomenų subjektų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos. Bendrovė, perduodama asmens duomenis už ES/EEE ribų vadovaujasi:

 • Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl užsienio šalies tinkamumo;
 • Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų;
 • Užsienio šalyje patvirtinto sertifikavimo mechanizmo;

Trečioji valstybė, nepriklausanti ES/ EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu privalo užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Jūsų asmens duomenis iš dalies mes tvarkome automatizuotai, siekdami įvertinti tam tikrus asmeninius aspektus (profiliavimas). Profiliavimas vykdomas norint tiesioginės rinkodaros tikslu numatyti Jūsų poreikius, įvertinti asmenų, siekiančių gauti kreditą, mokumą bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas bei užtikrinti principo "Pažink savo klientą" laikymąsi.

Vykdydami profiliavimą, siekdami numatyti Jūsų poreikius bei pateikti Jums tinkantį pasiūlymą, tvarkome tiesioginės rinkodaros sutikime suteiktus asmens duomenis.

Vykdydami profiliavimą įvertinti asmenų, siekiančių gauti kreditą, mokumą, tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, amžius, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, el. pašto adresas, gimimo vieta, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, šeimyninė padėtis, telefono numeris, asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas, sutuoktinio ir išlaikytinių asmenų duomenys, duomenys apie kredito užtikrinimo priemones, finansiniai šeimos įsipareigojimai, šeimos pajamos ir išlaidos, draudimas, informacija apie kliento veiklą, pajamų šaltinius, kredito sutarties duomenys, įsiskolinimo dydis, skolos susidarymo data, mokėjimo ir apmokėjimo datos, skolos mokėjimo suma (jei skola grąžinama pagal grafiką).

Vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir principo "Pažink savo klientą" laikymosi tikslais tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento duomenys, darbovietė, el. pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), šeimyninė padėtis, telefono numeris, sąskaitos numeris, operacijų sąskaitose duomenys, informacija apie kliento veiklą, informacija apie pajamų šaltinius, finansines operacijas, lėšų judėjimą, sąskaitas kituose bankuose.

Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi, atsižvelgiant į anksčiau pateiktus tikslus:

 • Vykdydami profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkysime Jūsų duomenis nuo sutikimo gavimo ne ilgiau nei 2 metus arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą;
 • vykdydami profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą Jūsų kreditingumo reitingo suteikimo, vartojimo kredito pasiūlymo pateikimo tikslais tvarkysime Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 10 metų;
 • vykdydami profiliavimą Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, tvarkysime Jūsų duomenis ne ilgiau kaip 8 metus. Saugojimo terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams įstatymų numatytais pagrindais.

Informuojame, kad automatizuotų sprendimų ir profiliavimo kontekste, turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti automatiniu būdu priimtą sprendimą (BDAR 22 straipsnio 3 dalis).

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę susipažinti su savo duomenimis, t. y. iš Kredito unijos gauti patvirtinimą, ar su jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su jais, gauti jų kopiją ir toliau išvardytą informaciją:

 • Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • Kam buvo arba bus (gali būti) atskleisti Jūsų asmens duomenys;
 • Numatomą Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpį. Jei neįmanoma nustatyti asmens duomenų saugojimo laikotarpio, Jūs būsite informuotas, kuo remiamasi (kokie kriterijai taikomi) nustatant asmens duomenų saugojimo laikotarpį;
 • Paaiškinama teisė prašyti Kredito unijos ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija);
 • Kai Jūsų asmens duomenys renkami ne iš Jūsų, gauti visą duomenų valdytojo turimą informaciją apie Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinius;
 • Tai, kad esama automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes Jums;
 • Kai Jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones.

Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jūs, kaip Duomenų subjektas, turite teisę reikalauti, kad Kredito unija nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgdami į asmens duomenų tvarkymo tikslus ir tvarkomus asmens duomenis, Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę reikalauti, kad Kredito unija nepagrįstai nedelsdama ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis (ši teisė, dar vadinama teise būti pamirštam). Kredito unija nepagrįstai nedelsdama ištrins Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

 • Jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • Kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis įstatymuose nustatytos teisinės prievolės.

Teisė būti pamirštam nėra absoliuti. Tai reiškia, kad turi būti saugomos ir kitos teisės bei įgyvendinamos nustatytos pareigos, todėl Jūsų teisė reikalauti ištrinti duomenis nebus įgyvendinama, kai:

 • Kiti asmenys siekia pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
 • Kredito unija yra įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal teisės aktus siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas;
 • Tvarkyti Jūsų duomenis būtina profilaktinės arba darbo medicinos tikslais, dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje ir specialių kategorijų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais;
 • Siekiama pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Atvejais, kai Kredito unija nustatys, kad ištrinti Jūsų asmens duomenis nėra teisinio pagrindo, Mes vis tiek Jus informuosime apie tokį sprendimą ir jo priežastis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę tam tikromis aplinkybėmis reikalauti apriboti tai, kaip Jūsų duomenis tvarkanti Kredito unija naudojasi Jūsų duomenimis.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Kredito unija apribotų duomenų tvarkymą, kai yra vienas iš šių atvejų:

 • Jūs užginčijote duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Kredito unija gali patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūs sužinote, kad Kredito unija Jūsų asmens duomenų tvarko neteisėtai ir nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • Jūsų duomenis Kredito unijai nebėra reikalingi, tačiau jų reikia Jums patiems siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs paprieštaravote Jūsų duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenis tvarkančio subjekto nurodytos teisėtos asmens duomenų tvarkymo priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite galimybę gauti savo asmens duomenis, kuriuos Jūs pats pateikėte Kredito unijai, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tokie duomenys gali būti perduodami Jums arba tiesiogiai kitiems duomenų valdytojams, jei to pageidavote ir tai yra techniškai įmanoma.

Ši teisė taikoma tik tuomet, kai tvarkomų asmens duomenų teisinis pagrindas yra sutartis ir Jūsų sutikimas.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas valdžios funkcijas ar siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.

Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, toliau Jūsų asmens duomenis tvarkysime, jeigu motyvuotai nuspręsime, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė reikalauti netaikyti vien automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą

Jūs galite reikalauti, jog Jums nebūtų taikomas vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris Jums daro didelį poveikį panašiu būdu.

Išskyrus atvejus, kai automatizuotas sprendimas yra grindžiamas įstatymu, Jūs turite teisę:

 • Būti informuotam apie automatizuotą sprendimų priėmimą, naudojamą logiką, proceso reikšmę ir numatomas pasekmes;
 • Reikalauti, kad automatizuotą sprendimą peržiūrėtų asmuo, pareikšti savo nuomonę dėl tokio sprendimo bei gauti sprendimo paaiškinimą;
 • Ginčyti automatizuotą sprendimą.

Teisė atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo

Turite teisę bet kada atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas.

Teisė dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui

Kredito unijos veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui.

Teisė į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo

Jei dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrėte žalą, turite teisę į kompensaciją, dėl kurios turite kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Prašymus dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar kitus raštus, susijusius su asmens duomenų apsauga (toliau – Prašymas), galite pateikti:

 • Atvykę į Kredito uniją ir pateikę prašymą raštu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Kredito unijos darbuotojas paprašys Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą tam, kad galėtų įsitikinti Jūsų tapatybe;
 • paštu duomenuapsauga@kreda.lt ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Kredito unija turi teisę atsisakyti pateikti prašomą informaciją, jeigu prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Kredito unija atsakymą į Jūsų prašymą pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, Jums apie tai pranešusi, Kredito unija turės teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.

Su mūsų kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti elektroniniu paštu: duomenuapsauga@kreda.lt.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenys, Jūs privalote nedelsdamas apie tai informuoti Kredito uniją.

Jeigu pateikiate trečiųjų asmenų duomenis, įsipareigojate juos informuoti apie jų asmens duomenų perdavimą bei  supažindinti su šia Privatumo politika.

Svetainėse gali bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Kredito unija neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėse dienos.

Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Ši Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2024-01-09.

 

Susiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo politikos taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų internetinėje svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Atsakinga kredito unija:

Ignalinos kredito unija

Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina

Telefonas (8 3 86) 52 561

ignalina@kreda.lt  

 

Su mūsų kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiuo el. pašto adresu:

duomenuapsauga@kreda.lt.

Baigiamosios nuostatos

Kredito unija pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.

Linkime malonaus naršymo mūsų internetinėje svetainėje!